background image

 

 OPĆA PRAVILA I UVJETI KORIŠTENJA 

 

                                                                  APLIKACIJE PUTNI ANĐEO 

 

 

 

 

1. 

Ovim  Općim  pravilima  i  uvjetima  korištenja  aplikacije 
„Putni  Anđeo“    uređuju  se  odnosi  između    društva 
ZUBAK  GRUPA  d.o.o.  s  jedne  strane  i  korisnika 
aplikacije Putni  Anđeo (u daljnjem tekstu Aplikacija) s 
druge strane. 
 

2. 

Ako kontekst ne zahtijeva drukčije, pojedine riječi i izrazi 
u smislu ovih Općih uvjeta imaju sljedeće značenje:  
2.1.  „ZUBAK GRUPA“ označava društvo ZUBAK GRUPA 
d.o.o.  sa  sjedištem  u  Velikoj  Gorici,  Zagrebačka  117, 
OIB: 39135989747; 
2.2. „ORYX“ i/ili „ORYX Asistencija“ je komercijalni naziv 
i brand pod kojim ZUBAK GRUPA d.o.o. organizira i pruža 
tehničku pomoć na cesti odnosno asistenciju;  
2.3.  „Korisnik“  je  fizička  ili  pravna  osoba  koja 
korištenjem  proizvoda  ORYX  Asistencije,  instaliranjem 
Aplikacije i prihvaćanjem  ovih Općih uvjeta stječe pravo 
na korištenje aplikacije Putni Anđeo; 
2.4. „Aplikacija“ jest aplikacija „Putni Anđeo“ odnosno 
sustav  usluga  upozoravanja  u  slučaju  prometne 
nesreće; 
2.5. „Prometna nesreća“ je događaj na cesti, u kojem je 
sudjelovalo najmanje jedno vozilo u pokretu i u kojem je 
najmanje  jedna  osoba  ozlijeđena,  ili  je  izazvana 
materijalna šteta; 
2.6.  „Kontakt  i/ili  pozivni  centar“  je  komunikacijski 
centar  ORYX-a  koji  zaprima  podatke  s  Aplikacije  i 
kontaktira s Korisnikom ili drugim osobama u skladu s 
ovim Općim uvjetima; 
2.7.  „Opći  uvjeti“  označava  ove  Opće  uvjete  te  sve 
njihove buduće izmjene i dopune; 
2.8. „Teritorij“ označava područje Republike Hrvatske. 
 

3. 

Upotrebom  Aplikacije  suglasni  ste  s  ovim  Općim 
uvjetima. Ovi Opći uvjeti reguliraju upotrebu Aplikacije. 
Pozorno  pročitajte  ove  Opće  uvjete  prije  upotrebe 
Aplikacije.  Ako  se  ne  slažete  s  ovim  Općim  uvjetima 
nemojte koristiti Aplikaciju. 
 

4. 

Na  sve  međusobne  odnose    društva  ZUBAK  GRUPA  i 
Korisnika,  koji  nisu  uređeni  ovim  Općim  uvjetima,  na 
odgovarajući  se  način  primjenjuju  važeći  propisi 
Republike Hrvatske. 
 
KORIŠTENJE APLIKACIJE 

5. 

Aplikacija  je  sustav  odnosno  usluga  upozoravanja 
mjerodavnih  pravnih  ili  privatnih  osoba  namijenjen 
vozačima u slučaju prometne nesreće koja se dogodi na 
teritoriju Republike Hrvatske. 
 

6. 

Sustav je osmišljen tako da ne ometa vozača prilikom 
vožnje,  te  u  slučaju  eventualne  prometne  nesreće 
obavlja  komunikaciju  s  pozivnim  centrom  ORYX-a  ili 
privatnim kontaktima Korisnika pružajući informacije o 
okolnostima  prometne  nesreće.  Neke  od  informacija 
koje Aplikacija šalje označenim primateljima uključuju 
GPS  lokaciju,  brzinu  prije  nesreće  te  podatke  o 
korisniku  Aplikacije.  Samim  time  što  se  komunikacija 
odvija  između  računalnih  sustava  bez  ljudske 
intervencije,  informacije  stižu  na  pravo  mjesto  u 
najkraćem mogućem roku te se ujedno smanjuje faktor 
ljudske greške pri prijavi detalja nastale situacije. 

 

7. 

Aplikacija je troslojni sustav koji se sastoji od aplikacije 
na  pametnom  telefonu,  serverske  aplikacije  i  baze 
podataka.  Sustav  u  realnom  vremenu  obrađuje 
skupove  podataka  dobivenih  od  senzora  ugrađenih  u 

pametne  telefone  i  na  osnovu  izrađenih  algoritama 
postavlja parametre o stanju vozila u prometu. 
 

8. 

Osoba  koja  koristi  proizvode  ORYX  Asistencije  postaje 
korisnikom  Aplikacije  instaliranjem  Aplikacije  na  svoj 
pametni  telefon  i  njezinim  aktiviranjem    aktivacijskim 
kodom kojeg će dobiti od ORYX-a, čime prihvaća i ove 
Opće  uvjete.  Da  bi  se  Aplikacija  aktivirala  i  stavila  u 
funkciju, korisnik može otvoriti svoj korisnički račun na 
kojem će pohraniti podatke o svojem vozilu (ili više njih) 
te svoje relevantne podatke, koji se upisuju u Aplikaciju 
prilikom aktiviranja korisničkog računa,  koji podaci se 
dijele na obvezne i dodatne podatke: 
 
8.1. PODACI NEOPHODNI ZA RAD APLIKACIJE 

a)  korisničko  ime  i  lozinka  (Windows  verzija 

aplikacije)  po  izboru  –  korisnik  prilikom 
aktivacije sâm stvara vlastito korisničko ime i 
lozinku  koje  je  jedinstveno  i  jednoznačno 
određuje  tog  korisnika.  Korisničko  ime 
potrebno  je,  uz  aktivacijski  kod,  za  pristup 
aplikaciji; 

b)  pristupni kod – pristupni kod potrebni je kako 

bi  korisnik  mogao  potvrditi  pravo  korištenja 
usluge; 

c)  telefonski  broj  mobitela  na  kojem  je 

instalirana  Aplikacija  –  telefonski  broj 
neophodan  je  kako  bi  se  mogao  izvršiti 
kontakt s korisnikom u slučaju nesreće. 

 
8.2.  OPCIONALNI PODACI (po želji Korisnika) 

a)  ime i prezime – podatak je potreban kako bi 

se osoba mogla identificirati na lokaciji ako se 
dogodi nesreća; 

b)  krvna  grupa  –  podatak  je  potreban  u  svrhu 

obavještavanja  djelatnika  hitne  službe  u 
slučaju  nesreće  kako  bi  efektivnije  mogli 
provesti spašavanje; 

c)  e-mail  adresa  –  slanje  informacija  o  vožnji, 

kontaktiranje Osobnih Anđela i sl.; 

d)  dodatni telefonski broj - podatak je potreban 

u  slučaju  da  korisnik  koristi  više  od  jednog 
telefonskog  broja,  te  je  nedostupan  na 
primarno definirani kontakt broj; 

e)  marka,  model,  boja  i  registarski  broj  vozila  - 

podaci  su  potrebni  kako  bi  se  u  slučaju 
nesreće  moglo  brzo  i  efikasno  identificirati 
vozilo u kojem se u trenutku nesreće nalazio 
korisnik; 

f) 

dodatna  e-mail  adresa  –  dodatan  e-mail  u 
slučaju  da  korisnik  koristi  više  od  jedne  e-
adrese,  te  primarno  definirana  adresa  nije 
dostupna ili se ne koristi; 

g)  podaci kontakt osobe za koju Korisnik želi da 

bude  obaviještena  u  slučaju  moguće 
prometne  nesreće  –  osim  hitnih  službi, 
Aplikacija 

podržava 

funkcionalnost 

kontaktiranja kontakt osobe, ako je ta osoba 
navedena; 

h)  posebne  napomene  -  alergije  i  kronične 

tegobe, redoviti medikamenti (ako ih korisnik 
uzima)  i  sl.  –  posebne  napomene  i  podaci  o 
eventualnim alergijama, kroničnim tegobama 

terapijama 

potrebni 

su 

svrhu 

obavještavanja  djelatnika  hitne  službe  u 

/Users/tserdarusic/Desktop/Op/Opci_finalno/General_Terms_HR.pdf-html.html
background image

 

 OPĆA PRAVILA I UVJETI KORIŠTENJA 

 

                                                                  APLIKACIJE PUTNI ANĐEO 

 

 

 

 

slučaju  nesreće  kako  bi  efektivnije  mogli 
provesti spašavanje. 
 

9. 

Kako bi Aplikacija mogla ispuniti svoju funkciju, Korisnik 
je obvezan održavati i ažurirati istinite, točne, važeće i 
potpune  podatke  iz  točke  8.  ovih  Općih  uvjeta.  Ako 
Korisnik  ne  pohrani  ili  ne  ažurira  potpune  i  istinite 
podatke, ili ako ORYX ima opravdane osnove za sumnju 
da ti podatci nisu istiniti, točni, ili potpuni, ORYX može 
obustaviti ili poništiti korisnički račun i odbiti korištenje 
usluge ili neki njen dio. 
 

10. 

Aktivacijom  korisničkog  računa  i  davanjem  podataka 
sukladno  točki  8.  i  9.,  Korisnik  Aplikacije  daje 
suglasnost ORYX-u za daljnju obradu podataka u svrhu 
ispunjenja funkcije i daljeg razvoja Aplikacije te u svrhu 
ispunjenja usluge ORYX Asistencija. 
 
TEHNIČKI PREDUVJETI ZA MOBILNE UREĐAJE KOJI 
PODRAŽAVAJU APLIKACIJU 

11. 

Da bi pametni telefon mogao podržati Aplikaciju mora 
zadovoljavati sljedeće tehničke uvjete neovisno o svom 
operativnom sustavu: 
•  Pristup internetu; 

•  Imati  ugrađeni  akcelerometar  (ugrađen  je  u 

pametne  telefone  da  bi  omogućio  prelazak  slika  i 
grafika iz vertikalnog u horizontalni položaj); 

•  Ugrađeni GPS prijemnik. 
 
PROCES RADA USLUGE PUTNI ANĐEO 

12. 

Aplikacija  je  sustav  koji  kontinuirano  procesira  i 
analizira  podatke  koje  prikuplja  Aplikacija  kako  bi  se 
očitao    status  trenutačne  vožnje  Korisnika.  Ako 
algoritam koji pogoni serversku aplikaciju zaključi da su 
se  stekli parametri koji ukazuju na prometnu nesreću 
Aplikacija trenutačno aktivira  automatski poziv prema 
pozivnom  centru  ORYX-a  koji  u  sebi  sadržava  ključne 
relevantne podatke (brzina, položaj vozila, orijentacija, 
glasnoća  itd.)  iz  kojih  agenti  pozivnog  centra  mogu 
ocijeniti stupanj autentičnosti alarma.  
 

13. 

U procesu pružanja usluge uspostavlja se kontinuirani 
tijek podataka između servera i Aplikacije na pametnom 
telefonu  Korisnika,  a  u  slučaju indikacije  o  prometnoj 
nesreći pozivni centar ORYX-a inicira i glasovni kontakt 
s korisnikom u skladu s definiranim protokolom. 

 
14. 

Kada  Aplikacija  prepozna  kretanje  brže  od  20  km/h 
uspostavlja  se  podatkovni  „puls“  i  počinje  slanje 
podataka  u  definiranim  vremenskim  intervalima,  a 
Korisnik može primiti vizualno i zvučno upozorenje, te 
poruku: „Putni Anđeo je uz Vas i želi Vam sretan put“. 

 

15. 

Nakon  instaliranja  Aplikacije  na  pametni  telefon, 
početne    postavke  Aplikacije  su  prilagođene  da 
automatski  detektiraju    vožnju  Korisnika  i  počinju  s 
nadgledanjem vožnje. Ovaj način rada Aplikacije stvara 
veću potrošnju baterije mobilnog telefona, stoga da bi 
Aplikacija 

radila 

nesmetano 

pružila 

punu 

funkcionalnost mora biti priključena na punjač baterije 
za vrijeme vožnje. 

 

16. 

U  postavkama  Aplikacije  moguća  su  dva  načina 
nadgledanja  vožnje: 
a)  Automatski;  
b)  Ručni. 

Automatsko  nadgledanje  vožnje  za  rad  koristi  GPS 
sustav koji detektira svako kretanje vozila. 
Ručno  nadgledanje  vožnje  radi  tako  da  Korisnik  u 
Aplikaciji  samostalno pokreće nadgledanje vožnje. 

 

17. 

Ako Korisnik ne želi automatsko detektiranje vožnje, u 
postavkama  aplikacije  može  namjestiti  ručno 
detektiranje  vožnje.  U    tom  slučaju  prilikom  svake 
vožnje  Korisnik  sam  treba  pokrenuti  Aplikaciju  i 
postaviti nadgledanje vožnje. Ako Korisnik ne pokrene 
nadgledanje  vožnje  i  Aplikacija  ne  detektira  moguću 
prometnu nesreću i ne obavijesti kontakt centar ORYX-
a,  ORYX  ne  snosi  nikakvu  odgovornost  za  posljedice 
nastale u ovakvoj situaciji. 

 

18. 

Ako  se  pametni  telefon  potpuno  isključi  zbog  prazne 
baterije  ili  nekog  drugog  razloga,  prilikom  ponovnog 
uključivanja  pametnog  telefona,  aplikacija  će  se 
automatski sama pokrenuti. 

 

19. 

Ako Korisnik Aplikaciju ugasi tako da ju potpuno isključi 
iz liste aktivnih aplikacija, neće moći detektirati vožnju i 
moguću prometnu nesreću i o tome obavijestiti kontakt 
centar  ORYX-a,  iako  je  u  postavkama  podešeno 
automatsko detektiranje vožnje. U tom slučaju ORYX ne 
snosi  nikakvu  odgovornost  za  posljedice  nastale  u 
ovakvoj situaciji.  Ako Korisnik tako ugasi Aplikaciju, za 
sljedeće detektiranje i nadgledanje vožnje treba ručno 
upaliti Aplikaciju. 

 

20. 

Završetak  nadgledanja  vožnje  Aplikacija  detektira 
automatski. Završetak vožnje detektira se ako je vozilo 
bilo u mirovanju 5 minuta nakon zadnjeg zabilježenog 
kretanja  većeg  od  20  km/h,  a  Korisnik  može  primiti 
vizualno i zvučno upozorenje, te poruku: „Putni Anđeo 
je  završio  s  nadgledanjem  vožnje.  Hvala  vam  na 
ugodnoj i sigurnoj vožnji“ 
 

21. 

Ako Aplikacija zaključi da su se stekli uvjeti koji ukazuju 
na  prometnu nesreću, agent pozivnog centra zaprima 
zvučno i vizualno upozorenje iza kojeg slijedi puni paket 
podataka  na  osnovu  kojih  se  zaključuje  da  postoji 
osnovana  sumnja  da  je  došlo  do  prometne  nesreće. 
Unutar  desetak  sekundi  agent  može  provjeriti 
konzistentnost podatka i uputiti poziv na Korisnika kako 
bi provjerio da li je riječ o stvarnoj nesreći koja zahtijeva 
brzu  intervenciju. Dok upućuje  taj  poziv  provjere  stiže 
sljedeći paket podataka poslije nesreće. Ako u pozivni 
centar ne stigne sljedeći paket podataka potvrđuje se  
visoka vjerojatnost da se dogodila prometna nesreća. 

 
22. 

U slučaju da se aktivirao automatski alarm Korisnik čuje 
zvučno upozorenje a na zaslonu se pojavljuju sljedeće 
poruke:  
•  UPOZORENJE!  Putni  Anđeo  je  detektirao  moguću 

nesreću  i  obavijestio  ORYX  Asistenciju.  Ako  vam 
pomoć nije potrebna opozovite intervenciju. 

•  Aktiviran  je    hitan  poziv  u  pomoć  prema  ORYX 

Asistenciji 

•  Ako ne trebate pomoć pritisnite tipku „Opozovi poziv 

u pomoć.“ 

 

23. 

Ako se ne uspostavi glasovna veza s pozivnim centrom 
unutar  120  sekundi  od  početnog  alarma  zaslon 
pokazuje sljedeće poruke: 
•  Podaci o nesreći poslani su ORYX Asistenciji; 

/Users/tserdarusic/Desktop/Op/Opci_finalno/General_Terms_HR.pdf-html.html
background image

 

 OPĆA PRAVILA I UVJETI KORIŠTENJA 

 

                                                                  APLIKACIJE PUTNI ANĐEO 

 

 

 

 

•  ORYX Asistencija na putu je prema vama; 
•  Ako ne trebate pomoć pritisnite tipku „Opozovi poziv 

u pomoć.“ 

 

24. 

Ako  Korisnik  ne  odgovori  na upućeni  poziv,  a sljedeći 
paket  podataka  potvrđuje  konzistentnost  prijašnjih 
podataka (ili nema sljedećeg paketa što upućuje da je 
mobitel  uništen  u  nesreći),  na  temelju  toga  ORYX 
zaključuje da je došlo do ozbiljne prometne nesreće te 
agent alarmira službu DUZS (Državna Uprava za zaštitu 
i  spašavanje  –  Služba  112)  i  prosljeđuje  sljedeće 
podatke: 
•  preciznu lokaciju prometne nesreće; 

•  identitet  vozila  (marka,  model,  registracija,  boja, 

godište); 

•  relevantne medicinske podatke o Korisniku iz točke 

8.2.  ovih  Općih  uvjeta,  ako  ih  je  korisnik  naveo  u 
profilu  u  Aplikaciji  (dob,  krvna  grupa,  kronične 
tegobe  poput  visokog  krvnog  tlaka,  dijabetesa  i 
slično), redovite terapije i bilo što drugo što može biti 
relevantno za medicinski profil Korisnika. 

 

25. 

Ako je Korisnik pri svijesti i odgovori na upućeni poziv te 
potvrdi  prometnu  nesreću  agent  obavještava  DUZS 
službu na isti način kao u prethodnom scenariju iz točke 
24.. Ako Korisnik, međutim, kaže da je došlo do lakše 
nesreće koja ne zahtijeva intervenciju, agent pozivnog 
centra opoziva intervenciju (ako je već pokrenuta). Ako 
Korisnik potvrdi da je riječ o lažnom/slučajnom alarmu 
agent  prekida  poziv,  a  podatkovni  paketi  koji  su 
prethodili alarmu ostaju memorirani u svrhu naknadne 
analize.  

 

PRAVILA ZA KORIŠTENJE PODATAKA I GARANCIJA 
PRIVATNOSTI 

26. 

Svi  podaci  koje  Aplikacija  prikuplja,  koristi  i  procesira 
koriste se isključivo u svrhu isporuke opisane funkcije 
odnosno usluge, te statističke obrade za unapređenje 
sustava. ORYX može kontakt podatke Korisnika iz točke 
8.1.  ovih  Općih  uvjeta  koristiti  i  u  svrhu  svojih 
marketinških akcija, organiziranja nagradnih natjecanja 
i  istraživanja  zadovoljstva  Korisnika  Aplikacijom. 
Korisnik  prihvaćanjem  ovih  Uvjeta  daje  suglasnost 
ORYX-u da može u svom glasilu ili na svojoj web stranici 
objaviti  ime  i  prezime  Korisnika  koji  osvoji  nagradu  u 
nagradnom natjecanju ili marketinškoj akciji ORYX-a. 
 

27. 

U slučaju aktiviranja alarma agentima pozivnog centra 
biti će dostupni podaci o vožnji Korisnika prikupljeni u 
zadnjih  20  minuta  prije  aktiviranja  alarma.  U  tom 
slučaju  agenti  pozivnog  centra  imaju  i  pristup 
relevantnim  medicinskim  podacima  s  korisničkog  
računa (ako je korisnik unio u svoj profil te podatke). Svi 
ostali  podaci  bit  će  dostupni  tehničkom  osoblju 
DriveAngel Limited  47 Mark Lane, London EC3R 7QQ, 
Ujedinjeno  Kraljevstvo,  ali  samo  za  svrhu  statističke  i 
tehničke  analize  s  ciljem  isporuke  i  poboljšanja 
funkcionalnosti 

Aplikacije.  

 

28. 

Na  svojem  korisničkom  računu  Korisnik  može  navesti 
određene  osobne  i  medicinske  podatke  kao  što  su 
krvna  grupa,  alergije  i  druge  medicinski  relevantne 
podatke  bitne  za  uspješnu  medicinsku  intervenciju  u 
slučaju  prometne  nesreće  te  Korisnik,  unošenjem  i 
davanjem  ovih  podataka  u  aplikaciju  daje  privolu  za 
obradu  istih  u  svrhu  što  uspješnijeg  pružanja 

medicinske  pomoći  i  slučaju  prometne  nesreće.  Za 
točnost  osobnih/medicinskih  podataka  Korisnik  snosi 
punu i isključivu odgovornost. ORYX jamči da će  osobni 
i  medicinski  podaci  Korisnika  biti  dostupni  samo 
agentima  pozivnog centra. ORYX-a 

 

29. 

ORYX prikuplja, obrađuje i čuva osobne i identifikacijske 
podatke o korisnicima u skladu sa važećim propisima o 
zaštiti  privatnosti,  ovim  Općim  uvjetima  i  Izjavom  o 
privatnosti dostupnoj na web stranici ORYX Asistencije. 
 

      UVJETI OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI ZA DJELOMIČNU  

ILI POTPUNU NEFUNKCIONALNOST APLIKACIJE 

30. 

Aplikacija u kombinaciji s  drugim elementima  pasivne 
sigurnosti u automobilu, povećava ukupni faktor osobne 
sigurnosti  u  prometu  te  je  kao  takva  i  definirana. 
Aplikacija    na  pametnom  telefonu  sigurnosni  je 
"dodatak"  za  bržu  organizaciju  pomoći  na  cesti,  a  ne 
"rješenje" za zaštitu od posljedica prometne nesreće. U 
tom je smislu te uzimajući u obzir i druga ograničenja 
Aplikacije navedena pod točkama 31. i 32. ovih Općih 
uvjeta,  uloga  i  odgovornost  ORYX-a  ograničena  na 
alarmiranje  nadležne  službe  DUZS,  te  organizacija 
usluge  ORYX  Asistencija,  ako    na  temelju  dobivenih 
parametara i podataka s Aplikacije proizlazi potreba za 
poduzimanjem ovih radnji.     

 
31. 

Kao  i  svaki  drugi  sustav  za  unapređenje  cestovne 
sigurnosti  tako  i  Aplikacija/sustav  ima  inherentna 
ograničenja,  odnosno  nije  moguće  garantirati  da  će u 
svako doba i u svakoj situaciji sustav sto posto (100%) 
pouzdano funkcionirati.   

 
32. 

Osim ovih općih ograničenja koja se odnose na bilo koji 
sigurnosni  sustav,  Aplikacija  ima  i  sljedeća  specifična 
ograničenja koja proizlaze iz njenog tehničkog koncepta 
te stoga u nekim okolnostima (nad kojima je nemoguće 
imati kontrolu) neće pružiti svoju punu funkcionalnost. 
Te okolnosti uključuju (ali nisu ograničene samo na njih) 
sljedeća poznata ograničenja: 
 
32.1. LOKACIJA PROMETNE NESREĆE 
U Aplikaciji se koristi GPS sustav za očitavanje lokacije 
nesreće.  Ako  iz  bilo  kojeg  razloga  pametni  telefon 
Korisnika ne može primiti GPS signal aplikacija će kao 
referentnu točku za intervenciju uzeti posljednju očitanu 
GPS  lokaciju.  Primjerice,  ako  se  prometna  nesreća 
dogodi unutar tunela (ako nema GPS signala) zabilježit 
će se posljednja lokaciju prije ulaska u tunel. 

 

32.2.  PRISUTNOST  I  KVALITETA  SIGNALA  ZA 
PODATKOVNI PROMET 
Iako  Aplikacija  ima  vrlo  skromne  zahtjeve  u  pogledu 
kvalitete radio signala za podatkovni promet niti jedan 
mobilni operator ne može garantirati 100% pokrivenost 
signalom  na  čitavom  teritoriju  Republike  Hrvatske  te 
stoga, ako se prometna nesreća dogodi na lokaciji gdje 
nema signala, kao referentna točka se uzima posljednja 
očitana lokacija prije gubitka signala.  

 
 
 

32.3. PODATKOVNI PROMET 
Aplikacija  zahtijeva  relativno  skromnu  količinu 
podatkovnog prometa. No bez obzira na relativno male 
zahtjeve treba imati uključen tarifni model koji uključuje 
određenu  količinu  podatkovnog  prometa.  Ako 

/Users/tserdarusic/Desktop/Op/Opci_finalno/General_Terms_HR.pdf-html.html
background image

 

 OPĆA PRAVILA I UVJETI KORIŠTENJA 

 

                                                                  APLIKACIJE PUTNI ANĐEO 

 

 

 

 

Korisnikov mobilni operator iz bilo kojeg razloga uskrati 
podatkovni promet Aplikacija neće moći raditi, te ORYX 
ne  snosi  nikakvu  odgovornost  za  posljedice  nastale  u 
ovakvoj situaciji. 
 
32.4. SMJEŠTAJ MOBITELA UNUTAR AUTOMOBILA 
Da  bi  Aplikacija    pružila  svoju  punu  funkcionalnost  
pametni  telefon    u  automobilu  mora  biti  uglavljen  na 
postolju  čvrsto  povezanom  s  automobilom  koje 
omogućava razgovor bez ruku i punjenje baterije. Da bi 
pametni  telefon  mogao  pouzdano  procijeniti  silinu 
eventualnog udara kod prometne nesreće potrebna je 
mehanička povezanost s automobilom. Ako je pametni 
telefon u džepu ili leži na polici ili u nekom pretincu on 
će identificirati udarac, ali će očitanje jačine udarca biti 
neprecizno.  S  takvim  nepreciznim  podacima  znatno 
raste rizik da se prava nesreća neće registrirati ili da će 
se  generirati  lažni  alarmi,  pri  čemu  ORYX  ne  može 
odgovarati za eventualni neuspjeh detekcije prometne 
nesreće. 
 
Ne  preporučuju  se  također  držači  za  mobitele  koji  su 
pričvršćeni za vjetrobransko staklo (s gumenim vakuum 
zvonom) jer u slučaju pucanja stakla postoji veliki rizik 
da se pametni telefon ošteti i te prestane slati podatke 
o prometnoj nesreći. Preporučuju se držači učvršćeni za 
armaturnu ploču u visini volana ili niže, odnosno držači 
koji će ostati na svojem mjestu čak i u slučaju najtežih 
udesa.  
 
32.5. BATERIJA 
Kada  je  Aplikacija  uključena,  pametni  telefon  mora 
stalno  procesirati  određeni  skup  podataka  i 
uspostavljati podatkovnu vezu što predstavlja dodatno 
opterećenje  za  bateriju  telefona.    Ako  je  u  trenutku 
udesa prazna baterija na telefonu, Aplikacija neće moći 
raditi  te  ORYX  ne  snosi  nikakvu  odgovornost  za 
posljedice nastale u takvoj situaciji. 

 

32.6. SLUŠANJE MUZIKE U VOŽNJI I BUKA U VOZILU 
Ako razina glasnoće u vozilu prijeđe više od 90 decibela, 
Aplikacija može upozoriti da se zbog sigurnosti smanji 
glasnoća. Da bi Aplikacija mogla „zaključiti“ je li došlo 
do  prometne  nesreće,  Aplikacija,  između  ostalog, 
analizira  i  zvučnu  sliku  unutar  automobila.  Da  bi 
Aplikacija mogla razlikovati tipičnu zvučnu sliku unutar 
kabine u kojoj se sluša glazba  od zvučne slike sudara, 
glazba koja se sluša za vrijeme vožnje ne smije prelaziti 
više  od  90  decibela.  Ako  se  ne  smanji  glasnoća 
Aplikacija  će  i  dalje normalno  raditi  ali  će njena  puna 
funkcionalnost biti ograničena u jednom parametru.  

 

32.7.  RAZGOVOR ZA VRIJEME VOŽNJE 
Kada  je  Aplikacija  uključena  Korisnik  može  pozivati  i 
primati  pozive  bez  ikakvih  ograničenja.  Za  vrijeme 
razgovora na vrhu ekrana bit će upaljena crvena traka 
koja samo podsjeća da Aplikacija u pozadini i dalje radi 
svoj posao. Dok je Aplikacija uključena može se također 
nesmetano  koristiti  i  bilo  koju  drugu  aplikaciju  na 
mobitelu. 
 
 
32.8.  BRZINA 
Među podacima koje Aplikacija analizira je i brzina. Ako 
pređete brzinu od 130 km/h na ekranu se može osim 
brzine upaliti "crveno svjetlo". To je samo upozorenje da 
razmislite o smanjenju brzine radi vlastite sigurnosti u 

cestovnom  prometu.  To  upozorenje  ne  umanjuje 
funkcionalnost aplikacije.  
 
32.9. ODMOR 
Kada Aplikacija detektira vožnju koja traje duže od dva 
sata,  Aplikacija  može  Vas  upozoriti  da  se  zaustavite  i 
prekinete  vožnju  u  svrhu  odmora  i  sigurnog  nastavka 
putovanja. 
 

      POVJERLJIVOST ULAZNIH PODATAKA KOJE KORISTI 

APLIKACIJA 

33. 

Za  rad  Aplikacije  i  sustava  potrebno  je  bilježiti  u 
stvarnom  vremenu  određeni  skup  podataka  (brzina, 
položaj  vozila,  orijentacija,  glasnoća  itd.).  U  slučaju 
nesreće samo tvrtka DriveAngel Limited  47 Mark Lane, 
London EC3R 7QQ, Ujedinjeno Kraljevstvo kao tehnički 
pružatelj funkcionalnosti Aplikacije, agenti  kontaktnog 
centra  ORYX-a  i,  po  potrebi,  osoblje  hitnih  službi 
(policija,  vatrogasci,  hitna  pomoć  i  sl.)  imaju  pristup 
ovim podacima. Nitko drugi pod nikakvim okolnostima 
neće  imati  pristup  podacima  o  posljednjih  20  minuta 
vožnje. 
 

34. 

Korisnik  Aplikacije  ima  mogućnosti  podijeliti  svoju 
trenutačnu  lokaciju  tijekom  vožnje  te  ostale  podatke 
relevantne za trenutačnu vožnju (putanja, početak i kraj 
vožnje,  i  sl.)  putem  SMS  poruke,  e-mail  poruke, 
društvenih mreža. 
 

35. 

Korisnik može u Aplikaciji navesti osobe koje će ORYX 
kontaktirati u slučaju prometne nesreće i takve ozlijede 
Korisnika  zbog  koje  nije  u  mogućnosti  samostalno 
kontaktirati  s  određenim  osobama  i  informirati  ih  o 
nastalom  događaju.  Pri  tome  ORYX  ima  pravo  prema 
vlastitom  nahođenju  kontaktirati  navedene  pravne  ili 
fizičke osobe koje su navedene u aplikaciji na navedene 
podatke za kontakt. 
 

36. 

U  svrhu  zaštite  korisničkog  računa  i  pripadajućih 
podataka,  korisnicima  se  preporučuje  ne  otkrivati 
korisničko  ime  i  lozinku  trećoj  strani  ili  omogućavati 
pristup  korisničkom  računu.  U  slučaju  da  korisnik 
samostalno,  svjesno  i  svojom  voljom  omogući  pristup 
korisničkom  računu  trećoj  strani,  što  rezultira 
razotkrivanjem  i  širenjem  podataka  koji  se  mogu 
smatrati osobnim, ORYX ne snosi odgovornost za proboj 
podataka. 
  

      MEHANIČKI I ELEKTRONSKI INTEGRITET PAMETNOG 

TELEFONA 

37. 

Da bi Aplikacija na pametnom telefonu radila pouzdano, 
iznimno  je  važno  da  sam  pametni  telefon  bude  u 
besprijekornom  stanju.  Da  bi  pametni  telefon  ostao u 
ispravnom  stanju  potrebno  je  s  njim  rukovati  po 
uputama  proizvođača  i  paziti  da  ne  dođe  do  nikakvih 
mehaničkih, termičkih i drugih šokova. Primjerice, ako 
pametni  telefon  slučajno  padne  na  pod,  ne  može  se 
očekivati  da  će  to  uvijek  ostati  bez  posljedica  po 
mehanički  i  elektronski  integritet  uređaja.  U  većini 
takvih  slučajeva  pametni  telefon  će  vjerojatno  ostati 
neoštećen,  ali  to  se  ne  može  jamčiti.    Komponente 
pametnog  telefona  koje  su  potrebne  za  rad  Aplikacije 
složene su i relativno osjetljive te za njihovu ispravnost, 
odnosno za eventualno oštećenje Korisnik snosi punu 
odgovornost.    Ako  Aplikacija  „zaključi“  da  je  pametni 
telefon  prečesto  izložen  nepotrebnim  ili  namjernim 
šokovima ORYX ima neopozivo pravo uskratiti uslugu i 

/Users/tserdarusic/Desktop/Op/Opci_finalno/General_Terms_HR.pdf-html.html
background image

 

 OPĆA PRAVILA I UVJETI KORIŠTENJA 

 

                                                                  APLIKACIJE PUTNI ANĐEO 

 

 

 

 

isključi Korisnički račun. Samo jedno jedino  namjerno 
bacanje  pametnog  telefona  da  bi  se  „provjerila“ 
osjetljivost  Aplikacije  dovoljan  je  razlog  da  se  uskrati 
usluga.  Aplikacija  je  dovoljno  „senzibilna“  da  može 
pouzdano razlikovati situaciju u kojoj je pametni telefon 
nenamjerno  i  slučajno  pao  na  pod  automobila  od 
situacije u kojoj je pametni telefon namjerno bačen na 
pod ili u neku drugu čvrstu prepreku. 
 
ODGOVORNOST 

38. 

ORYX  ne  može  biti  odgovoran  Korisniku  ili  trećim 
osobama  za  bilo  kakvu  imovinsku  i/ili  neimovinsku 
štetu  koja  može  nastati  u  slučaju  prometne  nesreće. 
Aplikacija  služi  samo  kao  plemeniti  alat  tj.  sustav  za 
pomoć  odnosno  bržu  i  jednostavniju  organizaciju 
pomoći Korisniku na cesti u slučaju prometne nesreće 
u cestovnom prometu, uz uvjet da Aplikacija uspješno i 
na  vrijeme  detektira  opasnost  odnosno  moguću 
prometnu  nesreću,  te  uz  uvjet  ispravne  uporabe  i 
ispunjenja  svih  uvjeta  za  ispravno  funkcioniranje 
Aplikacije  propisanih  ovim  Općim  uvjetima  (tehnički 
uvjeti, pravilno korištenje telefona i dr). 
 
RJEŠAVANJE  SPOROVA 

39. 

U slučaju spora koji bi proizašao iz tumačenja, primjene 
ili izvršenja ovih Općih uvjeta, ZUBAK GRUPA i Korisnik 
pokušat  će  riješiti  spor  mirnim  putem,  a  ako  tako 
ugovorne  strane  ne  riješe  spor,  ugovaraju  nadležnost 
stvarno  nadležnog  suda  u  mjestu  sjedišta    ZUBAK 
GRUPA-e.  
 
VAŽENJE UVJETA 

40. 

Ova Opća pravila i uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju 
se od 07.01.2019.godine. 

 

41. 

Ovi Opći uvjeti vrijede za korištenje Aplikacije do njihove 
promjene ili do zamjene novim uvjetima korištenja. 

 

42. 

ORYX  zadržava  pravo,  prema  vlastitom  nahođenju, 
mijenjati ili ažurirati ove Opće uvjete u bilo koje vrijeme. 
Ovi uvjeti bit će objavljeni na web stranicama   i Aplikaciji 
s datumom zadnje izmjene. Takve izmjene stupit će na 
snagu odmah nakon njihove objave. Ako se ne slažete 
s  izmijenjenim  uvjetima,  odmah  prestanite  koristiti 
Aplikaciju.  Vaše  daljnje  korištenje  Aplikacije  nakon 
objavljivanja  izmjena  predstavljat  će  vaše  prihvaćanje 
izmijenjenih Uvjeta. 
 
U Sesvetama, 07.01.2019. godine.