OPĆA PRAVILA I UVJETI KORIŠTENJA
APLIKACIJE PUTNI ANĐEO
1. Ovim Općim pravilima i uvjetima korištenja aplikacije
„Putni anđeo“ uređuju se odnosi između društva
ZUBAK GRUPA d.o.o. s jedne strane i korisnika
aplikacije Putni anđeo (u daljnjem tekstu Aplikacija) s
druge strane.
2. Ako kontekst ne zahtijeva drukčije, pojedine riječi i izrazi
u smislu ovih Općih uvjeta imaju sljedeće značenje:
2.1. ZUBAK GRUPA“ označava društvo ZUBAK GRUPA
d.o.o. sa sjedištem u Velikoj Gorici, Zagrebačka 117,
OIB: 39135989747;
2.2. ORYXi/ili „ORYX Asistencija“ je komercijalni naziv
i brand pod kojim ZUBAK GRUPA d.o.o. organizira i pruža
tehničku pomoć na cesti odnosno asistenciju;
2.3. „Korisnik je fizička ili pravna osoba koja
korištenjem proizvoda ORYX Asistencije, instaliranjem
Aplikacije i prihvaćanjem ovih Općih uvjeta stječe pravo
na korištenje aplikacije Putni Anđeo;
2.4. Aplikacijajest aplikacija „Putni Anđeo“ odnosno
sustav usluga upozoravanja u slučaju prometne
nesreće;
2.5. „Prometna nesreća“ je događaj na cesti, u kojem je
sudjelovalo najmanje jedno vozilo u pokretu i u kojem je
najmanje jedna osoba ozlijeđena, ili je izazvana
materijalna šteta;
2.6. „Kontakt i/ili pozivni centar je komunikacijski
centar ORYX-a koji zaprima podatke s Aplikacije i
kontaktira s Korisnikom ili drugim osobama u skladu s
ovim Općim uvjetima;
2.7. Opći uvjeti“ označava ove Opće uvjete te sve
njihove buduće izmjene i dopune;
2.8. „Teritorij označava područje Republike Hrvatske.
3. Upotrebom Aplikacije suglasni ste s ovim Općim
uvjetima. Ovi Opći uvjeti reguliraju upotrebu Aplikacije.
Pozorno pročitajte ove Opće uvjete prije upotrebe
Aplikacije. Ako se ne slažete s ovim Općim uvjetima
nemojte koristiti Aplikaciju.
4. Na sve međusobne odnose društva ZUBAK GRUPA i
Korisnika, koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima, na
odgovarajući se način primjenjuju važeći propisi
Republike Hrvatske.
KORIŠTENJE APLIKACIJE
5. Aplikacija je sustav odnosno usluga upozoravanja
mjerodavnih pravnih ili privatnih osoba namijenjen
vozačima u slučaju prometne nesreće koja se dogodi na
teritoriju Republike Hrvatske.
6. Sustav je osmišljen tako da ne ometa vozača prilikom
vožnje, te u slučaju eventualne prometne nesreće
obavlja komunikaciju s pozivnim centrom ORYX-a ili
privatnim kontaktima Korisnika pružajući informacije o
okolnostima prometne nesreće. Neke od informacija
koje Aplikacija šalje označenim primateljima uključuju
GPS lokaciju, brzinu prije nesreće te podatke o
korisniku Aplikacije. Samim time što se komunikacija
odvija između računalnih sustava bez ljudske
intervencije, informacije stižu na pravo mjesto u
najkraćem mogućem roku te se ujedno smanjuje faktor
ljudske greške pri prijavi detalja nastale situacije.
7. Aplikacija je troslojni sustav koji se sastoji od aplikacije
na pametnom telefonu, serverske aplikacije i baze
podataka. Sustav u realnom vremenu obrađuje
skupove podataka dobivenih od senzora ugrađenih u
pametne telefone i na osnovu izrađenih algoritama
postavlja parametre o stanju vozila u prometu.
8. Osoba koja koristi proizvode ORYX Asistencije postaje
korisnikom Aplikacije instaliranjem Aplikacije na svoj
pametni telefon i njezinim aktiviranjem aktivacijskim
kodom kojeg će dobiti od ORYX-a, čime prihvaća i ove
Opće uvjete. Da bi se Aplikacija aktivirala i stavila u
funkciju, korisnik može otvoriti svoj korisnički račun na
kojem će pohraniti podatke o svojem vozilu (ili više njih)
te svoje relevantne podatke, koji se upisuju u Aplikaciju
prilikom aktiviranja korisničkog računa, koji podaci se
dijele na obvezne i dodatne podatke:
8.1. PODACI NEOPHODNI ZA RAD APLIKACIJE
a) korisničko ime i lozinka (Windows verzija
aplikacije) po izboru korisnik prilikom
aktivacije sâm stvara vlastito korisničko ime i
lozinku koje je jedinstveno i jednoznačno
određuje tog korisnika. Korisničko ime
potrebno je, uz aktivacijski kod, za pristup
aplikaciji;
b) pristupni kod pristupni kod potrebni je kako
bi korisnik mogao potvrditi pravo korištenja
usluge;
c) telefonski broj mobitela na kojem je
instalirana Aplikacija telefonski broj
neophodan je kako bi se mogao izvršiti
kontakt s korisnikom u slučaju nesreće.
8.2. OPCIONALNI PODACI (po želji Korisnika)
a) ime i prezime podatak je potreban kako bi
se osoba mogla identificirati na lokaciji ako se
dogodi nesreća;
b) krvna grupa podatak je potreban u svrhu
obavještavanja djelatnika hitne službe u
slučaju nesreće kako bi efektivnije mogli
provesti spašavanje;
c) e-mail adresa slanje informacija o vožnji,
kontaktiranje Osobnih Anđela i sl.;
d) dodatni telefonski broj - podatak je potreban
u slučaju da korisnik koristi više od jednog
telefonskog broja, te je nedostupan na
primarno definirani kontakt broj;
e) marka, model, boja i registarski broj vozila -
podaci su potrebni kako bi se u slučaju
nesreće moglo brzo i efikasno identificirati
vozilo u kojem se u trenutku nesreće nalazio
korisnik;
f) dodatna e-mail adresa dodatan e-mail u
slučaju da korisnik koristi više od jedne e-
adrese, te primarno definirana adresa nije
dostupna ili se ne koristi;
g) podaci kontakt osobe za koju Korisnik želi da
bude obaviještena u slučaju moguće
prometne nesreće osim hitnih službi,
Aplikacija podržava funkcionalnost
kontaktiranja kontakt osobe, ako je ta osoba
navedena;
h) posebne napomene - alergije i kronične
tegobe, redoviti medikamenti (ako ih korisnik
uzima) i sl. posebne napomene i podaci o
eventualnim alergijama, kroničnim tegobama
i terapijama potrebni su u svrhu
obavještavanja djelatnika hitne službe u
OPĆA PRAVILA I UVJETI KORIŠTENJA
APLIKACIJE PUTNI ANĐEO
slučaju nesreće kako bi efektivnije mogli
provesti spašavanje.
9. Kako bi Aplikacija mogla ispuniti svoju funkciju, Korisnik
je obvezan održavati i ažurirati istinite, točne, važeće i
potpune podatke iz točke 8. ovih Općih uvjeta. Ako
Korisnik ne pohrani ili ne ažurira potpune i istinite
podatke, ili ako ORYX ima opravdane osnove za sumnju
da ti podatci nisu istiniti, točni, ili potpuni, ORYX može
obustaviti ili poništiti korisnički račun i odbiti korištenje
usluge ili neki njen dio.
10. Aktivacijom korisničkog računa i davanjem podataka
sukladno točki 8. i 9., Korisnik Aplikacije daje
suglasnost ORYX-u za daljnju obradu podataka u svrhu
ispunjenja funkcije i daljeg razvoja Aplikacije te u svrhu
ispunjenja usluge ORYX Asistencija.
TEHNIČKI PREDUVJETI ZA MOBILNE UREĐAJE KOJI
PODRAŽAVAJU APLIKACIJU
11. Da bi pametni telefon mogao podržati Aplikaciju mora
zadovoljavati sljedeće tehničke uvjete neovisno o svom
operativnom sustavu:
Pristup internetu;
Imati ugrađeni akcelerometar (ugrađen je u
pametne telefone da bi omogućio prelazak slika i
grafika iz vertikalnog u horizontalni položaj);
Ugrađeni GPS prijemnik.
PROCES RADA USLUGE PUTNI ANĐEO
12. Aplikacija je sustav koji kontinuirano procesira i
analizira podatke koje prikuplja Aplikacija kako bi se
očitao status trenutačne vožnje Korisnika. Ako
algoritam koji pogoni serversku aplikaciju zaključi da su
se stekli parametri koji ukazuju na prometnu nesreću
Aplikacija trenutačno aktivira automatski poziv prema
pozivnom centru ORYX-a koji u sebi sadržava ključne
relevantne podatke (brzina, položaj vozila, orijentacija,
glasnoća itd.) iz kojih agenti pozivnog centra mogu
ocijeniti stupanj autentičnosti alarma.
13. U procesu pružanja usluge uspostavlja se kontinuirani
tijek podataka između servera i Aplikacije na pametnom
telefonu Korisnika, a u slučaju indikacije o prometnoj
nesreći pozivni centar ORYX-a inicira i glasovni kontakt
s korisnikom u skladu s definiranim protokolom.
14. Kada Aplikacija prepozna kretanje brže od 20 km/h
uspostavlja se podatkovni „puls“ i počinje slanje
podataka u definiranim vremenskim intervalima, a
Korisnik može primiti vizualno i zvučno upozorenje, te
poruku: „Putni Anđeo je uz Vas i želi Vam sretan put“.
15. Nakon instaliranja Aplikacije na pametni telefon,
početne postavke Aplikacije su prilagođene da
automatski detektiraju vožnju Korisnika i počinju s
nadgledanjem vožnje. Ovaj način rada Aplikacije stvara
veću potrošnju baterije mobilnog telefona, stoga da bi
Aplikacija radila nesmetano i pružila punu
funkcionalnost mora biti priključena na punjač baterije
za vrijeme vožnje.
16. U postavkama Aplikacije moguća su dva načina
nadgledanja vožnje:
a) Automatski;
b) Ručni.
Automatsko nadgledanje vožnje za rad koristi GPS
sustav koji detektira svako kretanje vozila.
Ručno nadgledanje vožnje radi tako da Korisnik u
Aplikaciji samostalno pokreće nadgledanje vožnje.
17. Ako Korisnik ne želi automatsko detektiranje vožnje, u
postavkama aplikacije može namjestiti ručno
detektiranje vožnje. U tom slučaju prilikom svake
vožnje Korisnik sam treba pokrenuti Aplikaciju i
postaviti nadgledanje vožnje. Ako Korisnik ne pokrene
nadgledanje vožnje i Aplikacija ne detektira moguću
prometnu nesreću i ne obavijesti kontakt centar ORYX-
a, ORYX ne snosi nikakvu odgovornost za posljedice
nastale u ovakvoj situaciji.
18. Ako se pametni telefon potpuno isključi zbog prazne
baterije ili nekog drugog razloga, prilikom ponovnog
uključivanja pametnog telefona, aplikacija će se
automatski sama pokrenuti.
19. Ako Korisnik Aplikaciju ugasi tako da ju potpuno isključi
iz liste aktivnih aplikacija, neće moći detektirati vožnju i
moguću prometnu nesreću i o tome obavijestiti kontakt
centar ORYX-a, iako je u postavkama podešeno
automatsko detektiranje vožnje. U tom slučaju ORYX ne
snosi nikakvu odgovornost za posljedice nastale u
ovakvoj situaciji. Ako Korisnik tako ugasi Aplikaciju, za
sljedeće detektiranje i nadgledanje vožnje treba ručno
upaliti Aplikaciju.
20. Završetak nadgledanja vožnje Aplikacija detektira
automatski. Završetak vožnje detektira se ako je vozilo
bilo u mirovanju 5 minuta nakon zadnjeg zabilježenog
kretanja većeg od 20 km/h, a Korisnik može primiti
vizualno i zvučno upozorenje, te poruku: „Putni Anđeo
je završio s nadgledanjem vožnje. Hvala vam na
ugodnoj i sigurnoj vožnji“
21. Ako Aplikacija zaključi da su se stekli uvjeti koji ukazuju
na prometnu nesreću, agent pozivnog centra zaprima
zvučno i vizualno upozorenje iza kojeg slijedi puni paket
podataka na osnovu kojih se zaključuje da postoji
osnovana sumnja da je došlo do prometne nesreće.
Unutar desetak sekundi agent može provjeriti
konzistentnost podatka i uputiti poziv na Korisnika kako
bi provjerio da li je riječ o stvarnoj nesreći koja zahtijeva
brzu intervenciju. Dok upućuje taj poziv provjere stiže
sljedeći paket podataka poslije nesreće. Ako u pozivni
centar ne stigne sljedeći paket podataka potvrđuje se
visoka vjerojatnost da se dogodila prometna nesreća.
22. U slučaju da se aktivirao automatski alarm Korisnik čuje
zvučno upozorenje a na zaslonu se pojavljuju sljedeće
poruke:
UPOZORENJE! Putni Anđeo je detektirao moguću
nesreću i obavijestio ORYX Asistenciju. Ako vam
pomoć nije potrebna opozovite intervenciju.
Aktiviran je hitan poziv u pomoć prema ORYX
Asistenciji
Ako ne trebate pomoć pritisnite tipku Opozovi poziv
u pomoć.“
23. Ako se ne uspostavi glasovna veza s pozivnim centrom
unutar 120 sekundi od početnog alarma zaslon
pokazuje sljedeće poruke:
Podaci o nesreći poslani su ORYX Asistenciji;
OPĆA PRAVILA I UVJETI KORIŠTENJA
APLIKACIJE PUTNI ANĐEO
ORYX Asistencija na putu je prema vama;
Ako ne trebate pomoć pritisnite tipku Opozovi poziv
u pomoć.“
24. Ako Korisnik ne odgovori na upućeni poziv, a sljedeći
paket podataka potvrđuje konzistentnost prijašnjih
podataka (ili nema sljedećeg paketa što upućuje da je
mobitel uništen u nesreći), na temelju toga ORYX
zaključuje da je došlo do ozbiljne prometne nesreće te
agent alarmira službu DUZS (Državna Uprava za zaštitu
i spašavanje Služba 112) i prosljeđuje sljedeće
podatke:
preciznu lokaciju prometne nesreće;
identitet vozila (marka, model, registracija, boja,
godište);
relevantne medicinske podatke o Korisniku iz točke
8.2. ovih Općih uvjeta, ako ih je korisnik naveo u
profilu u Aplikaciji (dob, krvna grupa, kronične
tegobe poput visokog krvnog tlaka, dijabetesa i
slično), redovite terapije i bilo što drugo što može biti
relevantno za medicinski profil Korisnika.
25. Ako je Korisnik pri svijesti i odgovori na upućeni poziv te
potvrdi prometnu nesreću agent obavještava DUZS
službu na isti način kao u prethodnom scenariju iz točke
24.. Ako Korisnik, međutim, kaže da je došlo do lakše
nesreće koja ne zahtijeva intervenciju, agent pozivnog
centra opoziva intervenciju (ako je već pokrenuta). Ako
Korisnik potvrdi da je riječ o lažnom/slučajnom alarmu
agent prekida poziv, a podatkovni paketi koji su
prethodili alarmu ostaju memorirani u svrhu naknadne
analize.
PRAVILA ZA KORIŠTENJE PODATAKA I GARANCIJA
PRIVATNOSTI
26. Svi podaci koje Aplikacija prikuplja, koristi i procesira
koriste se isključivo u svrhu isporuke opisane funkcije
odnosno usluge, te statističke obrade za unapređenje
sustava. ORYX može kontakt podatke Korisnika iz točke
8.1. ovih Općih uvjeta koristiti i u svrhu svojih
marketinških akcija, organiziranja nagradnih natjecanja
i istraživanja zadovoljstva Korisnika Aplikacijom.
Korisnik prihvaćanjem ovih Uvjeta daje suglasnost
ORYX-u da može u svom glasilu ili na svojoj web stranici
objaviti ime i prezime Korisnika koji osvoji nagradu u
nagradnom natjecanju ili marketinškoj akciji ORYX-a.
27. U slučaju aktiviranja alarma agentima pozivnog centra
biti će dostupni podaci o vožnji Korisnika prikupljeni u
zadnjih 20 minuta prije aktiviranja alarma. U tom
slučaju agenti pozivnog centra imaju i pristup
relevantnim medicinskim podacima s korisničkog
računa (ako je korisnik unio u svoj profil te podatke). Svi
ostali podaci bit će dostupni tehničkom osoblju
DriveAngel Limited 47 Mark Lane, London EC3R 7QQ,
Ujedinjeno Kraljevstvo, ali samo za svrhu statističke i
tehničke analize s ciljem isporuke i poboljšanja
funkcionalnosti Aplikacije.
28. Na svojem korisničkom računu Korisnik može navesti
određene osobne i medicinske podatke kao što su
krvna grupa, alergije i druge medicinski relevantne
podatke bitne za uspješnu medicinsku intervenciju u
slučaju prometne nesreće te Korisnik, unošenjem i
davanjem ovih podataka u aplikaciju daje privolu za
obradu istih u svrhu što uspješnijeg pružanja
medicinske pomoći i slučaju prometne nesreće. Za
točnost osobnih/medicinskih podataka Korisnik snosi
punu i isključivu odgovornost. ORYX jamči da će osobni
i medicinski podaci Korisnika biti dostupni samo
agentima pozivnog centra. ORYX-a
29. ORYX prikuplja, obrađuje i čuva osobne i identifikacijske
podatke o korisnicima u skladu sa važećim propisima o
zaštiti privatnosti, ovim Općim uvjetima i Izjavom o
privatnosti dostupnoj na web stranici ORYX Asistencije.
UVJETI OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI ZA DJELOMIČNU
ILI POTPUNU NEFUNKCIONALNOST APLIKACIJE
30. Aplikacija u kombinaciji s drugim elementima pasivne
sigurnosti u automobilu, povećava ukupni faktor osobne
sigurnosti u prometu te je kao takva i definirana.
Aplikacija na pametnom telefonu sigurnosni je
"dodatak" za bržu organizaciju pomoći na cesti, a ne
"rješenje" za zaštitu od posljedica prometne nesreće. U
tom je smislu te uzimajući u obzir i druga ograničenja
Aplikacije navedena pod točkama 31. i 32. ovih Općih
uvjeta, uloga i odgovornost ORYX-a ograničena na
alarmiranje nadležne službe DUZS, te organizacija
usluge ORYX Asistencija, ako na temelju dobivenih
parametara i podataka s Aplikacije proizlazi potreba za
poduzimanjem ovih radnji.
31. Kao i svaki drugi sustav za unapređenje cestovne
sigurnosti tako i Aplikacija/sustav ima inherentna
ograničenja, odnosno nije moguće garantirati da će u
svako doba i u svakoj situaciji sustav sto posto (100%)
pouzdano funkcionirati.
32. Osim ovih općih ograničenja koja se odnose na bilo koji
sigurnosni sustav, Aplikacija ima i sljedeća specifična
ograničenja koja proizlaze iz njenog tehničkog koncepta
te stoga u nekim okolnostima (nad kojima je nemoguće
imati kontrolu) neće pružiti svoju punu funkcionalnost.
Te okolnosti uključuju (ali nisu ograničene samo na njih)
sljedeća poznata ograničenja:
32.1. LOKACIJA PROMETNE NESREĆE
U Aplikaciji se koristi GPS sustav za očitavanje lokacije
nesreće. Ako iz bilo kojeg razloga pametni telefon
Korisnika ne može primiti GPS signal aplikacija će kao
referentnu točku za intervenciju uzeti posljednju očitanu
GPS lokaciju. Primjerice, ako se prometna nesreća
dogodi unutar tunela (ako nema GPS signala) zabilježit
će se posljednja lokaciju prije ulaska u tunel.
32.2. PRISUTNOST I KVALITETA SIGNALA ZA
PODATKOVNI PROMET
Iako Aplikacija ima vrlo skromne zahtjeve u pogledu
kvalitete radio signala za podatkovni promet niti jedan
mobilni operator ne može garantirati 100% pokrivenost
signalom na čitavom teritoriju Republike Hrvatske te
stoga, ako se prometna nesreća dogodi na lokaciji gdje
nema signala, kao referentna točka se uzima posljednja
očitana lokacija prije gubitka signala.
32.3. PODATKOVNI PROMET
Aplikacija zahtijeva relativno skromnu količinu
podatkovnog prometa. No bez obzira na relativno male
zahtjeve treba imati uključen tarifni model koji uključuje
određenu količinu podatkovnog prometa. Ako
OPĆA PRAVILA I UVJETI KORIŠTENJA
APLIKACIJE PUTNI ANĐEO
Korisnikov mobilni operator iz bilo kojeg razloga uskrati
podatkovni promet Aplikacija neće moći raditi, te ORYX
ne snosi nikakvu odgovornost za posljedice nastale u
ovakvoj situaciji.
32.4. SMJEŠTAJ MOBITELA UNUTAR AUTOMOBILA
Da bi Aplikacija pružila svoju punu funkcionalnost
pametni telefon u automobilu mora biti uglavljen na
postolju čvrsto povezanom s automobilom koje
omogućava razgovor bez ruku i punjenje baterije. Da bi
pametni telefon mogao pouzdano procijeniti silinu
eventualnog udara kod prometne nesreće potrebna je
mehanička povezanost s automobilom. Ako je pametni
telefon u džepu ili leži na polici ili u nekom pretincu on
će identificirati udarac, ali će očitanje jačine udarca biti
neprecizno. S takvim nepreciznim podacima znatno
raste rizik da se prava nesreća neće registrirati ili da će
se generirati lažni alarmi, pri čemu ORYX ne može
odgovarati za eventualni neuspjeh detekcije prometne
nesreće.
Ne preporučuju se također držači za mobitele koji su
pričvršćeni za vjetrobransko staklo (s gumenim vakuum
zvonom) jer u slučaju pucanja stakla postoji veliki rizik
da se pametni telefon ošteti i te prestane slati podatke
o prometnoj nesreći. Preporučuju se držači učvršćeni za
armaturnu ploču u visini volana ili niže, odnosno držači
koji će ostati na svojem mjestu čak i u slučaju najtežih
udesa.
32.5. BATERIJA
Kada je Aplikacija uključena, pametni telefon mora
stalno procesirati određeni skup podataka i
uspostavljati podatkovnu vezu što predstavlja dodatno
opterećenje za bateriju telefona. Ako je u trenutku
udesa prazna baterija na telefonu, Aplikacija neće moći
raditi te ORYX ne snosi nikakvu odgovornost za
posljedice nastale u takvoj situaciji.
32.6. SLUŠANJE MUZIKE U VOŽNJI I BUKA U VOZILU
Ako razina glasnoće u vozilu prijeđe više od 90 decibela,
Aplikacija može upozoriti da se zbog sigurnosti smanji
glasnoća. Da bi Aplikacija mogla „zaključiti“ je li došlo
do prometne nesreće, Aplikacija, između ostalog,
analizira i zvučnu sliku unutar automobila. Da bi
Aplikacija mogla razlikovati tipičnu zvučnu sliku unutar
kabine u kojoj se sluša glazba od zvučne slike sudara,
glazba koja se sluša za vrijeme vnje ne smije prelaziti
više od 90 decibela. Ako se ne smanji glasnoća
Aplikacija će i dalje normalno raditi ali će njena puna
funkcionalnost biti ograničena u jednom parametru.
32.7. RAZGOVOR ZA VRIJEME VOŽNJE
Kada je Aplikacija uključena Korisnik može pozivati i
primati pozive bez ikakvih ograničenja. Za vrijeme
razgovora na vrhu ekrana bit će upaljena crvena traka
koja samo podsjeća da Aplikacija u pozadini i dalje radi
svoj posao. Dok je Aplikacija uključena može se također
nesmetano koristiti i bilo koju drugu aplikaciju na
mobitelu.
32.8. BRZINA
Među podacima koje Aplikacija analizira je i brzina. Ako
pređete brzinu od 130 km/h na ekranu se može osim
brzine upaliti "crveno svjetlo". To je samo upozorenje da
razmislite o smanjenju brzine radi vlastite sigurnosti u
cestovnom prometu. To upozorenje ne umanjuje
funkcionalnost aplikacije.
32.9. ODMOR
Kada Aplikacija detektira vožnju koja traje duže od dva
sata, Aplikacija može Vas upozoriti da se zaustavite i
prekinete vožnju u svrhu odmora i sigurnog nastavka
putovanja.
POVJERLJIVOST ULAZNIH PODATAKA KOJE KORISTI
APLIKACIJA
33. Za rad Aplikacije i sustava potrebno je bilježiti u
stvarnom vremenu određeni skup podataka (brzina,
položaj vozila, orijentacija, glasnoća itd.). U slučaju
nesreće samo tvrtka DriveAngel Limited 47 Mark Lane,
London EC3R 7QQ, Ujedinjeno Kraljevstvo kao tehnički
pružatelj funkcionalnosti Aplikacije, agenti kontaktnog
centra ORYX-a i, po potrebi, osoblje hitnih službi
(policija, vatrogasci, hitna pom i sl.) imaju pristup
ovim podacima. Nitko drugi pod nikakvim okolnostima
neće imati pristup podacima o posljednjih 20 minuta
vožnje.
34. Korisnik Aplikacije ima mogućnosti podijeliti svoju
trenutačnu lokaciju tijekom vožnje te ostale podatke
relevantne za trenutačnu vožnju (putanja, početak i kraj
vožnje, i sl.) putem SMS poruke, e-mail poruke,
društvenih mreža.
35. Korisnik može u Aplikaciji navesti osobe koje će ORYX
kontaktirati u slučaju prometne nesreće i takve ozlijede
Korisnika zbog koje nije u mogućnosti samostalno
kontaktirati s određenim osobama i informirati ih o
nastalom događaju. Pri tome ORYX ima pravo prema
vlastitom nahođenju kontaktirati navedene pravne ili
fizičke osobe koje su navedene u aplikaciji na navedene
podatke za kontakt.
36. U svrhu zaštite korisničkog računa i pripadajućih
podataka, korisnicima se preporučuje ne otkrivati
korisničko ime i lozinku trećoj strani ili omogućavati
pristup korisničkom računu. U slučaju da korisnik
samostalno, svjesno i svojom voljom omogući pristup
korisničkom računu trećoj strani, što rezultira
razotkrivanjem i širenjem podataka koji se mogu
smatrati osobnim, ORYX ne snosi odgovornost za proboj
podataka.
MEHANIČKI I ELEKTRONSKI INTEGRITET PAMETNOG
TELEFONA
37. Da bi Aplikacija na pametnom telefonu radila pouzdano,
iznimno je važno da sam pametni telefon bude u
besprijekornom stanju. Da bi pametni telefon ostao u
ispravnom stanju potrebno je s njim rukovati po
uputama proizvođača i paziti da ne dođe do nikakvih
mehaničkih, termičkih i drugih šokova. Primjerice, ako
pametni telefon slučajno padne na pod, ne može se
očekivati da će to uvijek ostati bez posljedica po
mehanički i elektronski integritet uređaja. U većini
takvih slučajeva pametni telefon će vjerojatno ostati
neoštećen, ali to se ne može jamčiti. Komponente
pametnog telefona koje su potrebne za rad Aplikacije
složene su i relativno osjetljive te za njihovu ispravnost,
odnosno za eventualno oštećenje Korisnik snosi punu
odgovornost. Ako Aplikacija „zaključi“ da je pametni
telefon prečesto izložen nepotrebnim ili namjernim
šokovima ORYX ima neopozivo pravo uskratiti uslugu i
OPĆA PRAVILA I UVJETI KORIŠTENJA
APLIKACIJE PUTNI ANĐEO
isključi Korisnički račun. Samo jedno jedino namjerno
bacanje pametnog telefona da bi se „provjerila“
osjetljivost Aplikacije dovoljan je razlog da se uskrati
usluga. Aplikacija je dovoljno „senzibilna“ da može
pouzdano razlikovati situaciju u kojoj je pametni telefon
nenamjerno i slučajno pao na pod automobila od
situacije u kojoj je pametni telefon namjerno bačen na
pod ili u neku drugu čvrstu prepreku.
ODGOVORNOST
38. ORYX ne može biti odgovoran Korisniku ili trećim
osobama za bilo kakvu imovinsku i/ili neimovinsku
štetu koja može nastati u slučaju prometne nesreće.
Aplikacija služi samo kao plemeniti alat tj. sustav za
pomoć odnosno bržu i jednostavniju organizaciju
pomoći Korisniku na cesti u slučaju prometne nesreće
u cestovnom prometu, uz uvjet da Aplikacija uspješno i
na vrijeme detektira opasnost odnosno moguću
prometnu nesreću, te uz uvjet ispravne uporabe i
ispunjenja svih uvjeta za ispravno funkcioniranje
Aplikacije propisanih ovim Općim uvjetima (tehnički
uvjeti, pravilno korištenje telefona i dr).
RJEŠAVANJE SPOROVA
39. U slučaju spora koji bi proizašao iz tumačenja, primjene
ili izvršenja ovih Općih uvjeta, ZUBAK GRUPA i Korisnik
pokušat će riješiti spor mirnim putem, a ako tako
ugovorne strane ne riješe spor, ugovaraju nadležnost
stvarno nadležnog suda u mjestu sjedišta ZUBAK
GRUPA-e.
VAŽENJE UVJETA
40. Ova Opća pravila i uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju
se od 07.01.2019.godine.
41. Ovi Opći uvjeti vrijede za korištenje Aplikacije do njihove
promjene ili do zamjene novim uvjetima korištenja.
42. ORYX zadržava pravo, prema vlastitom nahođenju,
mijenjati ili ažurirati ove Opće uvjete u bilo koje vrijeme.
Ovi uvjeti bit će objavljeni na web stranicama i Aplikaciji
s datumom zadnje izmjene. Takve izmjene stupit će na
snagu odmah nakon njihove objave. Ako se ne slažete
s izmijenjenim uvjetima, odmah prestanite koristiti
Aplikaciju. Vaše daljnje korištenje Aplikacije nakon
objavljivanja izmjena predstavljat će vaše prihvaćanje
izmijenjenih Uvjeta.
U Sesvetama, 07.01.2019. godine.